Новости

Опубликована статья команды НаноСкан

В журнале «Известия высших учебных заведений серия химия и химическая технология» опубликована статья членов команды НаноСкан. Название статьи: «Comparison of Hardening Effects of Eurofer97 and Ods Eurofer Steels Under Ion Irradiation».
Авторы:Gladkikh E.V., Kravchuk K.S., Useinov A.S., Nikitin A.A., Rogozhkin S.V.
2020 Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya, 63(12), pp. 57-62.